Mål med projektet

Formsprutning av plast är Werinovas huvudsakliga arbetsområde och man vill i detta pilotprojekt effektivisera produktionen på ett flertal sätt. Dels vill man placera en mängd sensorer på produktionsmaskinerna i syfte att öka effektiviteten, tillämpa bättre förebyggande underhåll samt öka utnyttjandegraden och produktionseffektiviteten.

En målsättning är också att skapa rationella och automatiska rapporteringsfunktioner till kunderna, bla för att kommunicera mängden producerade detaljer. Werinova vill också förbättra pricksäkerheten på prognoserna från kunderna, som idag varierar avsevärt. Med hjälp av dataanalys och artificiell intelligens räknar man med att kunna förbättra kvaliteten på prognoserna och på så sätt minimera lagerbehoven.

Resultat från projektet

Werinova har gjort fina framsteg under projektets gång och man har nu bättre kontroll på sin egen process och produktionsresultat. Förbättrad kommunikation har gett bättre prognoser och volymprodukterna har nästintill 100-procentiga prognoser. Detta har även allmänt förbättrat kommunikationen till kund.

Investeringar av nya verktyg och sensorer har effektiviserat produktionen, man mäter och förbättrar effektivitetstalen samt automatiserar rapporteringen till kund. Resultaten visualiseras på en instrumentpanel som Orango har skapat. Werinova jobbar även löpande på att reducera lagerbehov med hjälp av de förbättrade prognoserna. Dessutom filtrerar och analyserar man numera sensordata i syfte att identifiera rotorsaker till fel.

Projektet har testat flera olika metoder för att överföra insamlad data och kan konstatera att naturligtvis är kabel det mest okänsliga för störningar. Wifi fungerar också bra, men man måste vara uppmärksam på störfält från maskiner. I slutet av 2020 introducerades 5G på några håll i länet och det är en lovande teknik. Inkomstprojektet har provat LTE-Narrowband som bygger på 4G men är snarlikt 5G på flera sätt. Erfarenheten här är att även om det är givet att detta kommer att bli en mycket viktig teknik i närtid behövs ytterligare finslipning för att det ska uppnå erforderlig stabilitet.

Ett viktigt tips för dig som investerar i nya maskiner är att efterfråga uppkopplingsmöjligheter från maskinleverantören redan vid leverans. Många maskintillverkare har förstått vikten för maskinkunden att kunna koppla upp sina maskiner och kan öppna för detta redan vid leverans. Det är fördelaktigt på många sätt, eftermontering från maskinleverantören blir annars ofta väldigt dyrt. Alternativet blir då att skapa egna lösningar, vilket ibland kan möta tekniska svårigheter. På Werinova testades uppkoppling via protokollet Euromap 77 med stor framgång.

Del 2: Beskrivning pilotprojektet på Werinova

Del 5: Almis digitaliseringscheckar och RISE kan hjälpa dig