Svensk industri har kommit långt med att digitalisera produktionen, men på den administrativa sidan finns det ännu mycket kvar att göra.

Almi Jönköping har, med stöd av bl.a Tillväxtverket och Region Jönköping, startat projektet Inkomst 4.0, som bl.a syftar till att informera leverantörsföretagen om administrativ digitalisering.

Det kommer att startas pilotprojekt med köparföretag och deras leverantörskedjor, vilka ska fungera som goda exempel på hur man rent konkret kan göra.

Målgrupper

De stora köparföretagen förutspås komma med krav på sina underleverantörer och det är alltid bättre att förekomma än att förekommas!

De leverantörsföretag som jobbar proaktivt kommer att ha en stor konkurrensfördel och genom projektet Inkomst 4.0 kan du få värdefull information om vad just ditt företag kan vinna på att digitalisera administrativa rutiner.

Även köparföretagen har mycket att vinna på digitalisering i samarbete med sina leverantörer. Det skapar långsiktiga affärsrelationer, något som alla vinner på i längden.

Affärssystemsleverantörer och andra tekniska aktörer inom IoT, AI och Big data är naturligtvis också viktiga aktörer, eftersom de skapar förutsättningarna för de nya digitala funktionerna.

Bakgrund

Produkterna blir allt mer diversifierade. Konsumenterna vill ha personligt utformade produkter och det blir fler varianter att hantera. Detta sätter nya krav på en effektiv administration.

Produktion flyttas tillbaka till Sverige från låglöneländer i Asien, men risken finns att de flyttas vidare till länder i Europa med lägre produktionskostnader. En mer automatiserad administration ökar möjligheterna att produktionen stannar kvar här.

Projektet har definierat fyra delmål

  1. Att de nya krav som köparföretagen ställer på sina underleverantörer definieras i unika möten mellan köparföretag, underleverantörer och tjänsteföretag och att dessa krav blir väl kända.
  2. Att digitaliseringens möjligheter (frånsett ovanstående krav) blir kända så att underleverantörerna kan utnyttja den fulla potentialen som den industriella digitaliseringen möjliggör – och inte bara uppfylla kraven från köparföretagen.
  3. Att stödja underleverantörer så att de uppfyller de kommande nya kraven och att projektet tydliggör vilka tjänster som behövs för att implementera kraven för att existerande, men också nya, tjänsteföretag ska veta vilka tjänster som behövs.
  4. Att projektet skapar en fungerande modell och goda exempel för hur man effektivt kan hjälpa underleverantörer att klara nya krav så att detta kan spridas och inspirera andra underleverantörer runt om i Sverige.